Disclaimer

Artikel 1 Website Participatie/Intellectuele eigendomsrechten
1.1 Alle door & in Dance4Fun gemaakte en ontwikkelde promotiematerialen kunnen door Dance4Fun voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de participant/deelnemer.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de door participant/deelnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma´s e.d. eigendom van Dance4Fun.
1.3 Participant/deelnemer vrijwaart Dance4Fun voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Dance4Fun van de door de Participant/deelnemer aan Dance4Fun verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
1.4 Dance4Fun zal geen informatie, afbeeldingen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, programma´s e.d., welke verstrekt door participant/deelnemer ter beschikking stellen aan derden.
1.5 Een pagina wordt slechts on-line gezet, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van Dance4Fun.
1.6 Dance4Fun is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een pagina te verwijderen van haar website.
1.7 De Dance4Fun kunnen niet aansprakkelijk worden gesteld voor het gebruik van hun website. De Dance4Fun streven er wel naar de website virus vrij te houden.